AMJ ENTREPRISE

TØMRER OG BYGNINGSKONSTRUKTØR

Ring for et uforpligtende tilbud: 20 81 14 62

Hvad kan en bygningskonstruktør hjælpe dig med?

Kort sagt at realisere dine byggedrømme, hvad end det drejer sig om nybygning, tilbygning, ombygning eller renovering. Hertil kommer byggeansøgning, energiberegning, energirenovering og energioptimering.

AMJ Entreprise har et indgående kendskab til alle byggeprocessens faser og kan varetage den praktiske og tekniske projektering fra kundens idé oplæg til færdigt byggeri/projekt i samarbejde med projekteringens øvrige parter, som ingeniører, arkitekter og myndigheder. Samtidig sørger AMJ Entreprise for at de nødvendige tilladelser til byggeriet bliver indhentet og overholdt.

Er der en arkitekt tilknyttet byggeriet, er det eksempelvis AMJ Entreprise, der kan omsætte arkitektens kreative og visuelle ideer til bygbare projekter. Hvis der er tale om opførsel af parcelhuse eller andet byggeri af mindre kompleksitet, kan AMJ Entreprise typisk udføre både tegninger, beregninger – både konstruktions-, installations- og energimæssige, samt rådgivning igennem hele byggeriet, uden at gøre brug af arkitekter eller ingeniører.

Beregninger af bærende konstruktioner og installationer bliver også udført af AMJ Entreprise, indtil de når en hvis kompleksitet, hvorefter AMJ Entreprise vil rådføre sig med en ingeniør, der vil kunne udføre de mere krævende opgaver på dette punkt.

Mangler du hjælp til din byggeansøgning?

AMJ Entreprise kan hjælpe dig med at udføre alt det, der skal til for at indhente en byggetilladelse til ny-, om- eller tilbygning. Det vil fx være tegningsmateriale i bygbar kvalitet, der indeholder situationsplan med placering af huset på grunden eller i forhold til eksisterende bygninger, plantegninger der viser bygningens indretning, facadetegninger og snittegninger med beskrivelse af de forskellige konstruktioners opbygninger.

En byggeansøgning indeholder desuden både energi- og konstruktionsmæssige forhold for at overholde kravene i gældende bygningsreglement omkring fx energi og brand. Dertil kommer indhentning af diverse tilladelser, der evt. kræves – fx overkørsels- eller landzonetilladelse.

AMJ Entreprise kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet, hvor de ovennævnte ting føres ind samt at indberette de korrekte oplysninger til BBR-registret.

Energiberegning i forbindelse med byggeansøgning

En energirammeberegning bliver udført fx i forbindelse med en byggeansøgning til et nyt hus for at klarlægge husets energiforbrug, da der her er specifikke krav i bygningsreglementet der skal overholdes.

En energiberegning består af flere dele, hvori det bliver beregnet, hvor stort et varmetab der er i de forskellige bygningsdele (gulv, væg, tag, vinduer osv.), hvor meget energi der forsvinder igennem kuldebroer, hvor meget varmetilskud der er fx i forhold til vinduers placering ift. solen, skygger fra udhæng, husets beboere osv. Husets varmekilde bliver også trukket ind i beregningen samt ventilationsanlægget med data for energiforbrug og evt. tab herfor på eksempelvis rørstræk eller lignende.

Er der i stedet tale om en tilbygning, er kravene hertil knapt så omfattende. Her er der kun krav til en redegørelse for varmetabet igennem de forskellige bygningsdele/klimaskærmen, kaldet en varmetabsramme.

Skal du have energirenoveret dit hus?

AMJ Entreprise kan rådgive dig om de steder, du bør gøre en ekstra indsats for at energirenovere dit hus. Samtidig kan AMJ Entreprise være behjælpelig med at indhente diverse tilskudsordninger til renoveringstiltag.

Energirenovering skal du først og fremmest udføre for at spare på varmeregningen og sikre dig mod fremtidige prisstigninger på energi. Følgevirkningerne af det er blandt andet, at du forøger boligens salgsværdi, forbedrer dets energimærke, forbedrer husets indeklima og komfort, og hjælper klimaet ved at udlede mindre CO2.

Energirenovering af vægge, gulv, loft og tag

Skal du have energirenoveret ydervægge kan dette fx blive gjort ved at hulmursisolere, facadeisolere eller isolere indvendigt med påforingsvægge, alt efter hvad der tjener huset bedst, minimere kuldebroer samt udskifte vinduer og døre til en ny og mere energibesparende variant.

Hvis din ombygning er mere omfattende og gulvet også skal brydes op, er dette et sted, der skal gribes ind med en opbygning med mere isolering og evt. etablering af gulvvarme, både for at spare energi, men også for din komforts skyld. Herudover bliver der etableret radonsikring i det omfang det er muligt.

Loft- og tagkonstruktionen kan blive optimeret med en ny tæt dampspærre og mere isolering. Det kan udføres på flere måder, alt efter om både loft og tag skal udskiftes, eller det blot er en af delene. Ligesom vinduer bliver udskiftet i vægkonstruktionen, kan det samme blive gjort i tagkonstruktionen med ovenlysvinduer med en bedre U-værdi end i de eksisterende.

Mht. de tekniske installationer vurderer AMJ Entreprise også om det evt. kan betale sig at udskifte dine varmekilde fra fx oliefyr til en varmepumpe for at sænke dit energiforbrug samt få en løsning, der bedre passer til dit energiforbedrede hus, da det ikke længere har det samme varmebehov. Herudover kan AMJ Entreprise hjælpe med at vurdere, om der skal etableres et ventilationsanlæg med varmegenvinding, både for energiens og din komforts skyld.

Skal du have energioptimeret dit hus?

Energioptimering ligger sig op af energirenovering, men i stedet for at ændre på de forskellige konstruktioner, ser AMJ Entreprise her på, hvor energiforbruget i dit hus kan sænkes, uden at der bliver rørt ved de indre eller ydre rammer.

Dette kan fx være efterisolering i hulmur eller på loft, optimering af husets tekniske installationer og lyskilder, etablering af solafskærmning ved risiko for overophedning eller etablering af solcelleanlæg.

Ved alle punkter bliver der lagt vægt på, om det også er rentabelt for dig, altså om investeringen nu også står til måls med udbyttet, ift. levetid og investering.

Se eksempler på udførte projekter her.

Kontakt AMJ Entreprise her